­

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

I. Správce osobních údajů


Osobou shromažďující Vaše osobní údaje a tedy jejich správcem je společnost
BRILICO s.r.o., IČ: 05127301, DIČ: CZ05127301, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: C 93708 („Správce“).

V případě dotazů ohledně Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění některých z Vašich dále popsaných práv je možné se obrátit zasláním e-mailu na adresu info@zlatesperky-zn.cz

II. Účel zpracování osobních údajů


 • plnění zákonných povinností ze strany správce, zejména z titulu vedení účetnictví, daňových povinností a provádění dalších povinných odvodů,
 • zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a subjektem údajů,
 • k ochraně svých oprávněných zájmů v rámci dohodnutého smluvního závazku mezi správcem a subjektem údajů, a to zejména pro zajištění plnění povinností smluvních stran ve smyslu např. reklamačních řízení, ochrany majetkových zájmů správce v případných soudních sporech,
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce),
 • archivnictví vedené na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • jednání o smluvním vztahu,
 • výběrová řízení na volná pracovní místa,
 • k marketingovým účelům, aby správce co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb,
 • pro obchodní sdělení správce, když pro tento účel je nutný jednoznačný informovaný souhlas subjektu údajů, který se uděluje samostatně,
 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

III. Kdo má k Vašim údajům přístup


K osobním údajům zpracovávaným Správcem mají přístup i další osoby („Příjemci“). Jsou to zejména zaměstnanci Správce a dále třetí osoby, které se podílí na plnění zákonných povinností Správce (např. účetní), nebo Správci poskytují služby související s jeho činností (např. právní služby, správa IT systémů).
Vaše osobní údaje jsou také předávány příslušným státním orgánům a různým osobám v případech, kdy to Správci ukládá zákon.

IV. Zdroje osobních údajů, jejich rozsah a doba zpracování údajů


Osobní údaje potřebné k plnění smlouvy (objednávky): Fyzické osoby: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo.

Tyto typy osobních údajů Správce zpracovává pro řádné plnění smlouvy, kterou jste se Správcem uzavřel/a. Jedná se tedy zejména o údaje uváděné ve smluvní dokumentaci a pro potřeby plnění vzájemných povinností.

Zpracování probíhá po dobu nutnou k uzavření smlouvy, po dobu účinnosti smlouvy a po ukončení účinnosti smlouvy do doby vypořádání všech práva a povinností plynoucích z této smlouvy, nejvýše však po dobu 5 let ode dne ukončení příslušné smlouvy.

Osobní údaje potřebné k plnění zákonných povinností Správce: všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě povinností Správce vyplývajících zejména z (i) daňových předpisů, např. z povinnosti archivace účetních dokumentů (jedná se tedy např. o údaje uváděné na daňových dokladech.), (ii) živnostenského zákona a (iii) zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

K ukončení zpracovávání této kategorie osobních údajů dochází až po zániku zákonné povinnosti, k jejímuž splnění jsou zpracovávány. Konkrétní doba zpracování je závislá na jednotlivých zákonných povinnostech Správce. Pro daňové účely jsou archivovány příslušné dokumenty po dobu 10 let.

Všechny výše zmíněné údaje mohou být také na základě oprávněného zájmu Správce po dobu trvání smluvního vztahu použity k prověření obchodní důvěryhodnosti ve veřejných rejstřících. Stejně tak mohou být tyto osobní údaje na základě oprávněného zájmu Správce zpracovávány v případech, kdy je to nutné k uplatnění práv či splnění povinností Správce, a to do jejich příslušného vypořádání.

V. Kategorie subjektů údajů


 • zájemce o službu (budoucí potenciální zákazník),
 • zájemce o zboží (budoucí potenciální zákazník),
 • osoba ve smluvním vztahu ke správci (zejména zákazník),
 • zaměstnanec správce,
 • dodavatel služby nebo zboží,
 • zájemce o pozici dodavatele zboží nebo služeb,
 • uchazeč o zaměstnání,
 • další osoba, vůči které uplatňuje své právo správce (zejména škůdce, který způsobil správci škodu)
 • další osoba, která tvrdí a uplatňuje svá práva vůči správci (zejména údajný poškozený z titulu náhrady škody)

VI. Způsob zpracování osobních údajů


Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v listinné a elektronické formě, a to v souladu s pokyny Správce tak, aby k nim měly přístup pouze osoby pověřené naplňováním účelů. Informace jsou organizačně a technicky chráněny před neoprávněným přístupem či zneužitím. Případní Příjemci osobních údajů jsou k jejich řádné ochraně vázáni smluvně či zákonem.

VII. Vaše práva jako subjektu údajů


Pokud budete mít v souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů dotazy či připomínky, informujte nás, prosím, prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodu 1. V souvislosti se zpracováváním osobních údajů disponujete těmito právy:

Právo na informace a přístup – máte právo od Správce požadovat potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud ano, informace o: (i) účelu zpracování, (ii) kategoriích dotčených osobních údajů, (iii) Příjemcích, (iv) předpokládané době zpracovávání, (v) Vašich právech vůči Správci, (vi) Vašem právu vznést stížnost, (vii) skutečnosti, zda dochází k automatizovanému zpracovávání, a (viii) v případě předávání údajů mimo prostor evropského hospodářského společenství o zárukách bezpečnosti Vašich údajů.

Právo na přenositelnost – v případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro potřeby plnění smlouvy, s Vaším výslovným souhlasem anebo dochází k jejich automatizovanému zpracování, máte právo požadovat jejich strukturovanou, strojově čitelnou kopii a případně i předání jinému správci.

Právo na opravu – máte právo, aby Vaše zpracovávané údaje byly vždy aktuální a přesné. Po Správci můžete požadovat opravu či doplnění jakéhokoliv osobního údaje.

Právo na omezení zpracování – máte právo po Správci požadovat omezení zpracování, pokud: (i) máte za to, že Vaše údaje nejsou přesné a to do doby, než Správce přesnost údajů prověří; (ii) se zpracování nezakládá na platném právním důvodu, ale nechcete žádat o výmaz osobních údajů; (iii) Správce již údaje nepotřebuje pro vymezené účely, ale vy jejich zpracovávání vyžadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých práv; nebo (iv) jste uplatnil/a své právo na námitky popsané níže.

Právo na výmaz – máte právo po Správci požadovat vymazání jakéhokoliv osobního údaje. Ten ale není povinen této žádosti vyhovět v případech vyjmenovaných v čl. 17 Nařízení, zejména pokud je osobní údaje nadále potřebné zpracovávat pro účely, pro které byly původně shromážděny.

Právo podat námitku – v případě osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu nebo ve veřejném zájmu máte právo k Správci vznést proti zpracovávání námitku.

Právo podat stížnost – v souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů máte právo obrátit se v případech, kdy se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv týkajících se osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností.

V Brně-Tuřanech dne 20.5.2018 (verze 01.2018)

BRILICO s.r.o.
jako správce osobních údajů

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce www.zlatesperky-zn.cz 

­